För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Bli en läsare - Digital, skollicens

ISBN: 978-91-87727-54-2
Ämnen: Svenska, läsinlärning
”Bli en läsare – med läsinlärning i 7 steg”, är ett nytt heltäckande läsinlärningsmaterial riktat till äldre elever tex:
• Elever på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och andra i inlärningssvårigheter.
• Elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux.
• Sfi- undervisning

Det är ett redskap för att utveckla läsförmågan till läsning med bra flyt och god läsförståelse. Läsmaterialet behandlar enbart ljudenlig läsning förutom frekventa småord. Fokus sätts på såväl en mycket strukturerad träning på sambandet språkljud och bokstavstecken som en mycket strukturerad avkodningsträning – från högläsning och förståelse av enstaka ord med 2-3 ljud till läsning och förståelse av längre texter. Inlärningen förstärks genom skrivövningarna och datorövningarna.

Läromedlet bygger på metoden Läsinlärning i 7 steg utvecklad av Maj J Örtendal. Grundidén är att man tränar fonemisk medvetenhet och läsinlärning parallellt.
De 7 stegen är:
Steg 1 – Ljudsegmentering
Steg 2 – Ljudsyntes
Steg 3 – Bygga/skriva orden
Steg 4 – Läsa orden
Steg 5 – Samtala om ordens betydelse
Steg 6 – Upprepad läsning
Steg 7 - Hemuppgift

Arbetsgången i Bli en läsare stämmer väl överens med slutsatser i SBU: s (Statens beredning för medicinsk utvärdering) rapport ”Dyslexi hos barn och ungdomar”. En av slutsatserna är följande: Citat – Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet).
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Handledning

 Handledning
 Innehållsförteckning datorövningar

Kopieringunderlag

 Ändelsekort
 Konsonantförbindelser
 Mallar för skrivövning
 Munbilder språkljud
 Handalfabetet
 Handalfabetet stort
  Handalfabetet sett från egen hand

Onlineprogram

 Träningsprogram A-F

Bildbanken

 Läs 1 bildbank
 Läs 2 bildbank
 Läs 3 bildbank

Kartläggning

 READ ME
 Bedömning av fonemisk medvetenhet, grupp och individtest
 Kontroll av bokstavkännedom
 Kontroll av läsförmåga
 Läsprov 1-8
 Grupptest
 Individtest